รายวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2  รหัสวิชา 2104-2117 
เวลาที่ใช้ศึกษา 18 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 6 คาบ 1.5 จำนวนหน่วยกิต 3(2-4-3) หน่วยกิต

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2546
สอนโดย ครูธนาวิทย์ สีหาราช วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี